Ola Fæhn: Oppsagt på jobben

- Om den ikke er begrunnet og skriftlig trenger du ikke å forholde deg til oppsigelsen, sier Ola Fæhn.

 Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

I går var det 1. mai - Arbeiderbevegelsens offentlige høytidsdag. En dag som oppsto i USA i 1888, da det ble gjennomført en generalstreik om 8-timers arbeidsdag. I Norge har dette vært en offentlig høytidsdag siden 1947.

 

Mai er også tid for lønnsforhandlinger - Blir det streik i SAS i år også? I gårsdagens Dagbladet kunne man finne en ny forsidesak om Valla og Yssen. I VG kunne man lese en undersøkelse om at " Nordmenn stortrives på jobben". 90 % av oss føler oss ikke mobbet, 60 % mener at arbeidsmiljøet er positivt og halvparten av oss er til og med fornøyd med lønnen.

 

Ny arbeidsmiljølov

1. januar 2006 fikk vi en ny arbeidsmiljølov som regulerer rettigheter og plikter på jobben.

 

- Loven viderefører mange av de bestemmelsene vi hadde i den tidligere loven, men det er også en del viktige nykommere, sier vår forbrukeradvokat Ola Fæhn.

 

- Mange husker kanskje kampen om midlertidige ansettelser. Dette var den første store kampsaken som den rød-grønne regjeringen endret. Det er derfor i dag fortsatt begrensete muligheter for arbeidsgiver å tilby midlertidige ansettelser. En ny regel gir midlertidig ansatte i fire år vanlig oppsigelsesvern.

 

Nylig er det også vedtatt en spesiell vernebestemmelse for arbeidstakere som går offentlig ut om kritikkverdige forhold på jobben. Mer om dette kan man lese på advarsel.no. Andre spørsmål om rettigheter på jobben kan man finne på lo.no. Arbeidsmiljøloven finner man på lovdata.no.

 

Saklig oppsigelse

Oppsigelsesvernet er en viktig rettighet for arbeidstakere. For det første er det regler om hvordan arbeidsgiver må gå fram ved en oppsigelse. En arbeidsgiver som ikke er fornøyd, bør gjøre aktive forsøk på å løse problemet, før man sier opp ansatte. Gjør han ikke det, risikerer han å ikke bli kvitt problemet, og samtidig kanskje sitte igjen med et kostbart oppgjør. Det bør avholdes møter før man tar den endelige beslutningen. Først for å varsle om muligheten for oppsigelse, så for å drøfte alternativer og til slutt en oppsigelsessamtale.

 

- En oppsigelse skal være skriftlig og gi bestemt informasjon for å være gyldig. Hvis ikke kan arbeidstakeren normalt la være å forholde seg til den, sier Ola Fæhn.

 

Fristen skal normalt være en måned, men fristen skal være lengre dersom arbeidsforholdet har vart over flere år og enda lenger hvis arbeidstakeren er opp i årene.

 

- Oppsigelse på dagen, eller avskjed er bare mulig hvis arbeidstakeren har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd. Dette skal mye til, og vanligvis er dette en reaksjon man bør unngå som arbeidsgiver, sier Fæhn.

 

En oppsigelse skal være saklig begrunnet, og det er denne bestemmelsen det ofte blir tvist om som kan havne i domstolene. Mens tvisten pågår, kan arbeidstaker vanligvis kreve å fortsette i stillingen. Mer om dette kan du lese på arbeidstilsynet.no.

 

Spørsmål fra leserne:

 

- Kan man ta ut sommerferie når man vill selv? Torkil

- Kan arbeidsgiver kreve at alle arbeidstakere på arbeidsplassen må ta en uke ferie før sommerferien? Begrunnelsen til arbeidsgiver er at det blir så dyrt å leie inn vikarer ettersom de fleste helst ønsker ferie på høsten.

! (Felles svar) - Dette sier ferieloven § 5. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gis feriefritid på 25 virkedager hvert ferieår. I § 6 framgår det at; Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte.  Oppnås ikke enighet, fastsetter arbeidsgiver tiden for ferien innenfor de grenser som følger av § 7, § 8, § 9. I § 7 framgår det som hovedregel at " Arbeidstaker kan kreve at hovedferie som omfatter 18 virkedager gis i hovedferieperioden 1 juni - 30 september".

 

- Hei, kan en kreve overtidsbetalt hvis en jobber overtid?

- Har man krav på overtids betalt etter 7.5 timer arbeidsdag? Hilsen Arild

 

! - (Felles svar)  Dette sier arbeidsmiljøloven § 10-6 om overtid:. (11) For overtidsarbeid skal det betales et tillegg til den lønn arbeidstakeren har for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstiden. Tillegget skal være minst 40 prosent. Videre står det i § 10-6 (12) Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale at overtidstimer helt eller delvis skal tas ut i form av arbeidsfri på et avtalt tidspunkt. Dette sier § 10-4 (1) om arbeidstiden. " Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager. Det finnes en del unntak og definisjoner, se http://lovdata.no/all/tl-20050617-062-010.html#10-6.

 

- Kan en bedrift si opp ansatt som er sykmeldt! Hilsen Einar

! - Dette er regulert i arbeidsmiljøloven § 15-8 som sier; (1) Arbeidstaker som helt eller delvis er borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom kan ikke av denne grunn sies opp de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte. (2) Oppsigelse som finner sted innenfor det tidsrom arbeidstaker er vernet mot oppsigelse etter denne paragraf, skal anses å ha sin grunn i sykefraværet dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig.

 

- Kan jeg få en kjapp innføring i rettigheter man har til pappapermisjon?

- Hei,  jeg skal snart bli pappa. Jeg bor ikke sammen med barnemoren, men vi er kjærester. Har jeg da krav på 14 dagers pappapermisjon? Hilsen en som gleder seg til å bli pappa.

 

! Felles svar - Dette er regulert i arbeidsmiljøloven § 12-2 til 12-15. Her er et utdrag: I forbindelse med fødselen har faren rett til to ukers permisjon for å bistå moren. Hvis foreldrene ikke bor sammen, kan retten til permisjon utøves av en annen som bistår moren. Etter fødselen skal mor ha permisjon de første seks uker, med mindre hun framlegger legeattest om at det er bedre for henne å komme i arbeid. [Foreldrene har rett til permisjon etter reglene i paragrafen her og §§ 12-2 og 12-4 i til sammen tolv måneder.]1 Foreldrene har uansett rett til permisjon når det ytes foreldrepenger fra folketrygden. Hver av foreldrene har i tillegg til permisjon etter første ledd, rett til permisjon i inntil tolv måneder for hver fødsel. Denne permisjonen må tas ut umiddelbart etter foreldrenes permisjon etter første ledd. Arbeidstaker som har delvis permisjon etter § 12-6 har likevel ikke rett til permisjon etter leddet her.

 

- Hei. Hvor lang oppsigelsestid har man når man har vært ansatt et sted i sju måneder? Det foreligger ikke noe kontrakt. Jeg har sagt opp min jobb og vil slutte så fort som mulig. På forhånd takk.

 

!: Dette er hovedregelen om oppsigelsestid i arbeidsmiljøloven. § 15-3. Oppsigelsesfrister (1) Hvis ikke annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på én måned.