FESTNINGEN: Forsvarsbygg er bekymret for adkomsten til Akershus festning.
FESTNINGEN: Forsvarsbygg er bekymret for adkomsten til Akershus festning. Foto: NTB scanpix
0:00 | 0:53
- Oslo kommunes planer om hvordan et bilfritt sentrum skal se ut begrenser Forsvarets tilgang til Akershus festning.

Det skriver Forsvarsbygg i et høringssvar til kommunen.

- Støtter ingen av alternativene
Det rødgrønne byrådet i Oslo er i gang med prosjektet bilfritt sentrum og innen 2019 skal Oslo innenfor ring 1 bli bilfritt. To alternative planer for å få dette til ble i juni sendt ut på høring.

I høringssvaret skriver Forsvarsbygg:
"Forsvarsbygg kan ikke tillate områderegulering for gater og byrom i sentrum som angitt i Variant 1 og 2. Konklusjonen bygger på at planene er i strid med nasjonale og militære interesser (..)"

Problemet er Kirkegaten, der planen er å gjøre om delen lengst sør til en gågate. Det er delen av gaten som ligger nærmest Akershus festning. 

- Dette er jo et militært område så vi mener at planforslaget ikke tar opp den problemstillingen, nemlig å kombinere gågate og militært område, sier Bjørn Bergesen i stab for eiendomsstyring hos Forsvarsbygg.

- Mye trafikk til og fra festningen
Forsvarsbygg viser at det er mange interesser som skal ivaretas og at adkomsten til Akershus festning derfor er viktig. I tillegg til Forsvarsdepartementet og andre forsvarsavdelinger er også Statsministerens Kontor midlertidig plassert på festningen. Etaten skriver:

"En kan ikke se hvordan adkomst til Akershus festning og Statsministerens Kontor i realiteten er tenkt gjennomført. Eller at det er redegjort for hvordan fordelene med å sperre adkomsten for biltrafikk i Kirkegaten skal kunne veie opp for ulempene det vil medføre for gjennomføring av militær virksomhet, transport av regjeringsmedlemmer, og høyere statstjenestemenn, transport i forbindelse med offisielle tilstelninger og representasjon ved Akershus slott og festning."

Forsvarsbygg mener nå dette må avklares nærmere i en dialog med Plan- og bygningsetaten.

- Vi må finne ut hvilke alternative muligheter som finnes eventuelt hvordan en kan tilpasse forslaget slik at det ikke utfordrer Forsvarets interesser på denne måten, sier Bergesen.

Etaten mener også at de burde ha fått tatt del av planarbeidet.

- Ideelt sett tenker vi at vi kunne ha bidratt tidlig i prosessen, sier Bergesen.

- Arealet ligger på utsiden av planområdet og derfor ble de ikke involvert tidligere, sier direktør i Plan- og bygningsetaten, Ellen de Vibe.

Hun sier videre:

- Når det gjelder Akershus festning og at eiendommene skal ha adkomst så skal de selvfølgelig det.

Plan- og bygningsetaten vil nå gå i dialog med Forsvarsbygg om planene. Partene har allerede avtalt et møte i uke 37.


Flere kanaler