Regjeringen ønsker å forby konverteringsterapi, behandlingslignende handlinger som har som formål å få en annen til å endre eller
fornekte sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Men hvem og hvordan dette skal straffes, er usikkert.
Regjeringen ønsker å forby konverteringsterapi, behandlingslignende handlinger som har som formål å få en annen til å endre eller fornekte sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Men hvem og hvordan dette skal straffes, er usikkert. Foto: Shutterstock
Regjeringen vil forby konverteringsterapi, og et slikt forbud vil også kunne gjelde for foreldre og søsken. 

- Du kriminaliserer da ytringer internt i familien. Det kan være å dra det altfor langt, sier Jan Glent, embetsleder i Det nasjonale statsadvokatembetet. 

Solberg-regjeringen sendte forslaget om et forbud ut på høring før de gikk av, og nå er det Støre-regjeringen som skal følge opp videre. 

- Vi skal se på alle elementene i lovforslaget og innspillene som er kommet inn, sier kulturminister Anette Trettebergstuen. 

- Uklare grenser innad i familien

I forslaget som allerede er sendt ut står det at et forbud skal rette seg mot enhver som utfører konverteringsterapi, også da gjennom samtaler internt i en familie. Alvorlighetsgraden i ytringene må da vurderes. 

For å omfattes av forbudet må samtaler om religion, seksuell orientering og kjønn i familie ha en «systematisk karakter». 

- Det må jo da være av en viss intensitet og varighet vil jeg tro, sier Glent. 

Han mener det likevel er for mye usikkerhet rundt hvordan dette faktisk skal straffeforfølges.

- Hva som ligger nærmere i "systematisk karakter" kan ikke jeg se at er utdypet i forarbeidet. Og da blir det vanskelig for påtalemyndighetene å håndheve et slikt forbud, sier Glent. 

Trettebergstuen bekrefter at den nye regjeringen ser på hvor langt et slikt forbud vil kunne strekke seg, med tanke på familieforhold. 

- Det er jo forskjell på hvordan ting snakkes om, og på hvilken måte. Forrige regjering har trukket opp noen grenser, det vil vi også gjøre, men akkurat hvor de grensene skal gå, må vi se på, sier Trettebergstuen. 

Det nasjonale statsadvokatembetet etterlyser tydelige regler for hva som skal være lov og ikke internt i en familie. 

- Eventuelt må man vurdere å innføre et unntak for nærstående, som foreldre og søsken, slik at ikke de kan straffes, sier Glent. 
Flere kanaler